75-429 Koszalin, ul. Gałczyńskiego 17
94 345 03 22
naszaszkola17@wp.pl

RODO

Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła - bezpieczna, kameralna, innowacyjna!

Obowiązek informacyjny

Informujemy, iż Administratorem Danych jest: Społeczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” w Koszalinie, ul. Gałczyńskiego 17, 75-429 Koszalin, która przetwarza dane uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych w celu realizacji procesu rekrutacji do szkoły, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, organizacji imprez szkolnych, udziału w konkursach pozaszkolnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych m.in. zakresie realizacji zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z wyznaczoną przez Dyrektora szkoły osobą, telefonicznie: 515 918 380, bądź osobiście.
Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez Społeczną Szkołę Podstawową „Nasza Szkoła” w czasie określonym w przypisach prawa w stosunku do uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.