75-429 Koszalin, ul. Gałczyńskiego 17
94 345 03 22
naszaszkola17@wp.pl

Rekrutacja

Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła - bezpieczna, kameralna, innowacyjna!


FORMULARZ REKRUTACYJNY:

formularz w pdf

Zapraszamy!

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY

2023/2024

SZKOŁA PROWADZI NABÓR

 1. do klasy pierwszej dzieci 6-letnie i 7-letnie, które podejmują naukę w klasie I;
 2. uzupełniający do klas II -VII.

REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ

 1. Rejestrację zgłoszeń prowadzi upoważniony pracownik sekretariatu Szkoły.
 2. Zapisy do klasy pierwszej przyjmowane są od 10 lutego 2023 r.
 3. Rodzice wypełniają formularz zgłoszenia dziecka do Szkoły (do pobrania na dole strony).

PRZEBIEG REKRUTACJI

1. Dokładny termin spotkania rekrutacyjnego ustala się bezpośrednio z rodzicami dziecka:

 1. mailowo na adres: naszaszkola17@wp.pl
 2. telefonicznie, 94 345 03 22
 3. za pośrednictwem Facebooka: https://www.facebook.com/KoszalinNaszaSzkola

2. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest przez cały rok.

3. Spotkanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. rozmowę Kandydata na ucznia z wicedyrektorem Szkoły;

4. Wyniki kwalifikacji podawane są indywidualnie w terminie do trzech dni od dnia rozmowy rekrutacyjnej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

 1. Kryteriami przy przyjmowaniu dzieci są:
  1. Do klasy I:
   • ocena osiągnięcia poziomu dojrzałości szkolnej w aspekcie intelektualnym i społecznym.
  2. Do klas II – III:
   • ukończenie klasy niższej;
   • ocena znajomości języka angielskiego;
   • ocena wiadomości i umiejętności matematycznych i polonistyczno – przyrodniczych z zakresu danej klasy.
  3. Do klas IV – VIII:
   • ukończenie klasy niższej;
   • ocena znajomości języka angielskiego;
   • uzyskanie ocen minimum dobrych z poszczególnych przedmiotów oraz minimum oceny dobrej z zachowania. W przypadku ocen dostatecznych umożliwia się uczniom napisanie testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki (otrzymanie oceny minimum dobrej z testów daje możliwość przyjęcia dziecka do szkoły).
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do szkoły, pod warunkiem, że wykazują umiejętności i potencjał rozwojowy zbliżony do tego, który mają pozostałe dzieci zakwalifikowane do przyjęcia.
 3. Po analizie wszystkich wniosków ustala się listę uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

CZESNE

 1. Po przyjęciu dziecka do szkoły do klasy pierwszej rodzice zobowiązani są do uiszczania comiesięcznego czesnego do dnia 10 każdego miesiąca w wysokości 1090 zł.
 2. W przypadku, kiedy rodzic zapisuje dziecko do „Naszej Szkoły”:
  1. do 15-tego danego miesiąca, uiszcza 100% kwoty czesnego za ten miesiąc;
  2. po 15-tym danego miesiąca, uiszcza 50% kwoty czesnego za ten miesiąc.
 3. W ramach czesnego oferujemy:
  1. zorganizowany pobyt dziecka w szkole w godzinach 7.30 – 16.30;
  2. opiekę pedagogiczną;
  3. bezpłatne zajęcia pozalekcyjne;
  4. nauczanie trzech języków; j angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego;
  5. naukę w kameralnych klasach, w przyjaznej atmosferze.