Strefa rodzica

szkoła prowadzi nabór

 1. do klasy pierwszej dzieci 6-letnie i 7-letnie, które podejmują naukę w klasie I.
 2. do klasy czwartej dzieci 9-letnie i 10-letnie, które podejmują naukę w klasi IV.
 3. uzupełniający do klas II -VIII.

REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ

 1. Rejestrację zgłoszeń prowadzi upoważniony pracownik sekretariatu Szkoły.
 2. Rodzice wypełniają formularz zgłoszenia dziecka do Szkoły (do pobrania na dole strony).

Przebieg rekrutacji

 1. Dokładny termin spotkania rekrutacyjnego ustala się bezpośrednio z rodzicami dziecka:
 2. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest przez cały rok.
 3. Spotkanie rekrutacyjne obejmuje rozmowę Kandydata na ucznia z wicedyrektorem Szkoły.
 4. Wyniki kwalifikacji podawane są indywidualnie w terminie do trzech dni od dnia rozmowy rekrutacyjnej.
 5. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc w danej klasie.
 6. Osoby zainteresowane edukacją w Naszej Szkole, które z powodu braku dostępnych miejsc, nie uzyskały statusu ucznia, wpisywane są na listę oczekujących. Nie wyklucza się możliwości utworzenia kolejnej klasy danego rocznika, w przypadku zainteresowania co najmniej 6 uczniów.

kryteria przyjęć

 1. Kryteriami przy przyjmowaniu dzieci są:
  • o klasy I:
   – ocena osiągnięcia poziomu dojrzałości szkolnej w aspekcie intelektualnym i społecznym.
  • Do klas II – III:
   – ukończenie klasy niższej;
   – ocena znajomości języka angielskiego;
   – ocena wiadomości i umiejętności matematycznych i polonistyczno – przyrodniczych z zakresu danej klasy.
  • Do klas IV – VIII:
   – ukończenie klasy niższej;
   – ocena znajomości języka angielskiego;
   – uzyskanie ocen minimum dobrych z poszczególnych przedmiotów oraz minimum oceny dobrej z zachowania. W przypadku ocen dostatecznych umożliwia się uczniom napisanie testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki (otrzymanie oceny minimum dobrej z testów daje możliwość przyjęcia dziecka do szkoły).
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do szkoły, pod warunkiem, że wykazują umiejętności i potencjał rozwojowy zbliżony do tego, który mają pozostałe dzieci zakwalifikowane do przyjęcia.
 3. Po analizie wszystkich wniosków ustala się listę uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Opłaty

 1. Po przyjęciu dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są do uiszczania jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości jednomiesięcznego czesnego.
 2. Od pierwszego miesiąca nauki w Naszej Szkole obowiązuje comiesięczne czesnepłatne do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości:
  • dla klas I-III: 1100 zł
  • dla klas IV-VIII: 1400 zł.
 3. W ramach czesnego oferujemy:
  • zorganizowany pobyt dziecka w szkole w godzinach 7:30 – 16:30;
  • opiekę pedagogiczną;
  • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne;
  • nauczanie języków; j angielskiego, j. niemieckiego;
  • naukę w kameralnych klasach, w przyjaznej atmosferze.

Do pobrania

Otwórz drzwi do przyszłości swojego dziecka!
W Naszej Szkole ambicje spotykają się z innowacją.
Oferujemy Twojemu dziecku indywidualne podejście, gdzie każdy jest doceniany i rozumiany.

Dołącz do naszej rodzinnej atmosfery, gdzie wspólnie osiągamy sukcesy!

Aktualności

Olimpiada Olimpus

Olimpiada Olimpus

Gratulujemy naszej uczennicy, Zuzannie Zaj, która została laureatką ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka...

czytaj dalej