75-429 Koszalin, ul. Gałczyńskiego 17
94 345 03 22
naszaszkola17@wp.pl

Zasady Rekrutacji

Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła - bezpieczna, kameralna, innowacyjna!

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOŁA PROWADZI NABÓR

 1. do klasy pierwszej dzieci 6-letnie i 7-letnie (ur. W 2014 i 2013 r.), które podejmują naukę w klasie I;
 2. uzupełniający do klasy II, III, IV, VI, VII.

REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ

 1. Rejestrację zgłoszeń prowadzi upoważniony pracownik sekretariatu Szkoły.
 2. Zapisy do klasy pierwszej przyjmowane są od 10 lutego 2020 r.
 3. Rodzice wypełniają formularz zgłoszenia dziecka do Szkoły (do pobrania na dole strony).

PRZEBIEG REKRUTACJI

 1. Dokładny termin spotkania rekrutacyjnego ustala się bezpośrednio z rodzicami dziecka:
 2. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest przez cały rok.
 3. Spotkanie rekrutacyjne obejmuje:
  • rozmowę Kandydata na ucznia z wicedyrektorem Szkoły;
  • bezpłatną konsultację logopedyczną dla dzieci, których Rodzice wyrazili chęć spotkania ze specjalistą.
 4. Wyniki kwalifikacji podawane są indywidualnie w terminie do trzech dni od dnia rozmowy rekrutacyjnej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

 1. Kryteriami przy przyjmowaniu dzieci są:
  • Do klasy I:
   • ocena osiągnięcia poziomu dojrzałości szkolnej w aspekcie intelektualnym i społecznym.
  • Do klas II – III:
   • ukończenie klasy niższej;
   • ocena znajomości języka angielskiego;
   • ocena wiadomości i umiejętności matematycznych i polonistyczno – przyrodniczych z zakresu danej klasy.
  • Do klas IV – VIII:
   • ukończenie klasy niższej;
   • ocena znajomości języka angielskiego;
   • uzyskanie ocen minimum dobrych z poszczególnych przedmiotów oraz minimum oceny dobrej z zachowania. W przypadku ocen dostatecznych umożliwia się uczniom napisanie testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki (otrzymanie oceny minimum dobrej z testów daje możliwość przyjęcia dziecka do szkoły).
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do szkoły, pod warunkiem, że wykazują umiejętności i potencjał rozwojowy zbliżony do tego, który mają pozostałe dzieci zakwalifikowane do przyjęcia.
 3. Po analizie wszystkich wniosków ustala się listę uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

CZESNE

 1. Po przyjęciu dziecka do szkoły do klasy pierwszej rodzice zobowiązani są do uiszczania comiesięcznego czesnego do dnia 10 każdego miesiąca w wysokości 690 zł.
 2. W przypadku, kiedy rodzic zapisuje dziecko do „Naszej Szkoły”:
  • Do 15-tego danego miesiąca, uiszcza 100% kwoty czesnego za ten miesiąc;
  • Po 15-tym danego miesiąca, uiszcza 50% kwoty czesnego za ten miesiąc.
 3.  W ramach czesnego oferujemy:
  • zorganizowany pobyt dziecka w szkole w godzinach 7.30 – 16.30;
  • opiekę logopedyczną i pedagogiczną;
  • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne;
  • nauczanie trzech języków; j angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego;
  • naukę w kameralnych klasach, w przyjaznej atmosferze.

FORMULARZ REKRUTACYJNY:
– Dokument Word
– Dokument PDF