img

Rekrutacja

Społeczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła"

Warunki przyjęcia
 1. Złożenie wniosku o przyjęcie ucznia
  /druk w sekretariacie lub do pobrania ze strony/
 2. Rozmowa z rodzicami i kandydatem na ucznia.
 3. Przynajmniej dostateczne i dobre oceny z poszczególnych przedmiotów.
 4. Wysokość opłat za szkołę ustala Zarząd KTE; wpisowe wynosi 600,00 zł
 5. Czesne jest płatne od września 2017 do sierpnia 2018 roku. Opłatę należy uiszczać z góry do 10-go każdego miesiąca
  w księgowości szkoły lub wpłacać na konto:
  BZ WBK 26 1500 1096 1210 9004 7954 0000
  Dniem zapłaty jest dzień wpływu kwoty czesnego na konto szkoły.
Zasady naboru
 1. Nabór uczniów prowadzi się każdego roku do klasy "1".
 2. Do pozostałych klas prowadzony jest nabór uzupełniający w zależności od liczby wolnych miejsc.
 3. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy II - VIII jest:
  • ukończenie klasy niższej
  • napisanie testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego (pozytywny wynik testu).
  • w klasach II i III napisanie testu sprawdzającego umiejętności i wiadomości ucznia z edukacji matematycznej i polonistyczno-przyrodniczej (uzyskanie przez ucznia powyżej 70% poprawnych odpowiedzi daje możliwość przyjęcia dziecka do szkoły),
  • w kl. IV - VIII uzyskanie ocen minimum dobrych z poszczególnych przedmiotów oraz minimum oceny dobrej z zachowania,
  • w kl. IV - VIII w przypadku ocen dostatecznych umożliwiamy uczniom napisanie testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki (otrzymanie oceny minimum dobrej z testów daje możliwość przyjęcia dziecka do szkoły),
 4. Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie ustalanym przez dyrektora szkoły na każdy rok szkolny.
 5. W trakcie zbierania wniosków prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne z dziećmi i z rodzicami. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej szkoła może poprosić rodziców o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy zaświadczeń np. zaświadczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dojrzałości szkolnej.
 6. Po analizie wszystkich wniosków i po uzyskaniu opinii Rada Rodziców dyrektor szkoły ustala listę uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do szkoły pod warunkiem, że wykazują umiejętności i potencjał rozwojowy zbliżony do tego, który mają pozostałe dzieci zakwalifikowane do przyjęcia.
 8. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłacenie wpisowego w wysokości corocznie ustalanej przez organ prowadzący szkołę KTE.
 9. W przypadku przyjęcia dziecka, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do szkoły wysokość wpisowego obniża się o 20%.
 10. Czas pobytu dziecka w pierwszym roku nauki jest okresem weryfikacyjnym dla dziecka i rodziców.

 

Wniosek o przyjęcie do Społecznej Szkoły Podstawowej "Nasza Szkoła"
(plik Adobe Acrobat Document; 20,1KB; 2016-01-17)
Wniosek o przyjęcie do Społecznej Szkoły Podstawowej "Nasza Szkoła"
(plik MS Word; 31,5KB; 2016-12-17)
wyniki

Informator szkolny

kalendarz roku szkolnego
zajęcia dodatkowe
nasze osiągnięcia i sukcesy
nasze osiągnięcia i sukcesy
nasze osiągnięcia i sukcesy
wolontariat

Facebook

Zapraszamy na nasz portal facebook'owy

facebook

Youtube

Zapraszamy do obejrzenia filmów szkolnych

youtube

Galeria

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

galeria

logo

Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum Językowe
"NASZA SZKOŁA"
75-429 Koszalin; ul. K. I. Gałczyńskiego 17
tel.: 94 345 03 22
e-mail: naszaszkola17@wp.pl