75-429 Koszalin, ul. Gałczyńskiego 17
94 345 03 22
naszaszkola17@wp.pl

Procedura bezpieczeństwa – COVID-19

Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła - bezpieczna, kameralna, innowacyjna!

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”  w Koszalinie obowiązująca od 1 września  2021 r

§ 1

Postanowienia ogólne

Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszej procedurze obowiązują każdego pracownika, nauczyciela, ucznia, rodziców  oraz interesantów szkoły. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej  dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021r.

1. Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”  w Koszalinie w przypadku zagrożenia wystąpienia na terenie szkoły koronawirusa COVID-19 oraz o zmianie organizacji zajęć w szkole informuje o tym uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych, pracowników szkoły, korzystając ze

 1. strony internetowej szkoły – www.naszaszkola.com lub,
 2. poczty elektronicznej – naszaszkola17@wp.pl

2. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta, gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w placówce.

3.W przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem (duszność, kaszel, gorączka) pracownik/nauczyciel pozostaje w domu zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

4. Pracownicy/nauczyciele bezwzględnie przy każdym wejściu na teren szkoły, w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce wg instrukcji umieszczonych  w widocznych miejscach w szkole.

5. W sytuacji koniecznego załatwienia spraw w sekretariacie szkoły interesant:

 1. korzysta z domofonu szkoły,
 2. bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk,
 3. podaje przez domofon do sekretariatu: cel przybycia, swoje imię i nazwisko,
 4. korzysta z maseczki/przyłbicy   

6. Do sekretariatu szkoły wchodzi się pojedynczo w maseczce/przyłbicy.

7. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej: 94 3424085 w. 292, po godzinie 15.00 kontakt telefoniczny 694493771,

§ 2

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 1. W zajęciach mogą brać udział jedynie zdrowe dzieci (bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych, bez gorączki).
 2. Nauczyciel dyżurujący zmierzy temperaturę każdemu Uczniowi, który wchodzi do szkoły. Jeśli temperatura ciała dziecka przekroczy 37,2 stopni C, Uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, a Rodzic niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 3. Zabrania się przyprowadzania dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 4. W ciągu dnia jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Rodzice przyprowadzając lub odbierając dziecko, przebywają w holu przy księgowości. Jedynie w sprawach organizacyjnych (Sekretariat, Księgowość, spotkanie z Dyrektorem, Wychowawcą, Nauczycielem) mogą przebywać na terenie szkoły.
 6. Każdy Uczeń, jak i Rodzic wchodząc na teren szkoły musi mieć założoną maseczkę, i niezwłocznie powinien zdezynfekować dłonie.
 7. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak
  i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 8. Pracownicy oraz uczniowie wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamkniętego wyłożonego workiem foliowym kosza znajdującego się w rogu na małym korytarzu na parterze.
 9. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania ust, nosa i oczu.
 10. Uczniowie w sali i przestrzeni publicznej zachowują dystans społeczny.
 11. W szatni uczniowie zajmują co drugie miejsce na wieszaku.
 12. Każdy Uczeń siedzi w osobnej ławce.
 13. Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły.
  Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego oddziału lub grupy świetlicowej. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw podlega dezynfekcji. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 15. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie, czy wymieniać się przyborami szkolnymi. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 16. W przypadku uruchomienia organizacji posiłków, korzystanie z nich odbywać się będzie w wyznaczonej sali z zachowaniem prawidłowych warunków sanitarno – higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 17. Uczeń przynosi do szkoły własną wodę. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel dyżurujący przynosi uczniowi wodę z dystrybutora.
 18. Uczeń może mieć przy sobie telefon komórkowy, ale:
  a) wyłącza telefon przed wejściem do szkoły;
  b) trzyma wyłączony telefon w tornistrze (nie zanosi do Sekretariatu);
  c) dopiero po wyjściu ze szkoły może włączyć telefon;
  d) w sprawach nagłych, jedynie Wychowawca lub Sekretariat kontaktują się z Rodzicem.
 19. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.
 20. Po zajęciach  wszystkie sale, sprzęty są dezynfekowane.
 21. W przypadku użycia przyborów do ćwiczeń wykorzystywanych podczas zajęć należy je dezynfekować po każdorazowym użyciu. Nauczyciel jest zobowiązany do zgłaszania tego pracownikowi obsługi.
 22. Istnieje możliwość wyłączenia funkcjonowania szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu. 
 23.  Szkoła rekomenduje:
  – Wyjścia, wycieczki w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, za zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz
  zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej,
  – Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu.

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa

Klasy I-III

 1. Rodzice wraz z dzieckiem wchodzą frontowymi drzwiami.
 2. Tylko 1 Opiekun może przyprowadzić dziecko.
 3. Zarówno Rodzic, jak i dziecko powinni mieć założone maseczki i niezwłocznie zdezynfekować dłonie po wejściu do szkoły (Dozownik płynu dezynfekującego znajduje się przy Księgowości).
 4. Opiekunowie powinni zachować między sobą dystans 1, 5 m;
 5. Każdemu dziecku mierzona jest temperatura.
 6. 7:30 – 8:00 Rodzice przyprowadzają swoje dzieci na zajęcia do świetlicy szkolnej.
 7. Po skończonych zajęciach lekcyjnych Uczniowie są odbierani przez Rodziców, pozostałe dzieci udają się na popołudniowe zajęcia do świetlicy.
 8. Podczas odbierania dzieci ze szkoły obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa, jak podczas przyprowadzania Ucznia do szkoły:
  a) Rodzic/Opiekun z ogrodu szkolnego bezpośrednio odbiera dziecko od nauczyciela dyżurującego,
  b) Rodzic/Opiekun z budynku szkolnego zgłasza odbiór dziecka przez domofon szkolny do Sekretariatu Szkoły i czeka na dziecko w holu przy księgowości.

KLASY IV-VIII

1. 7:30-7:45 Uczniowie klas IV – VIII przychodzą na poranne zajęcia świetlicowe głównymi drzwiami;

2. Uczniowie zachowują między sobą dystans co najmniej 1,5 m.

3. Nauczyciel dyżurujący mierzy temperaturę każdemu Uczniowi.

4.Uczniowie na twarzy mają maseczkę i niezwłocznie po wejściu do szkoły dezynfekują ręce.

5. Po zajęciach Uczniowie wychodzą ze szkoły głównymi drzwiami lub biorą udział w popołudniowych zajęciach świetlicowych, czekając na odbiór przez Rodziców lub samodzielny powrót do domu.

§ 3
Odpowiedzialność rodzica

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom przebywającym  w placówce, rodzic zobowiązany jest do:
  – przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych,
  – przekazania informacji o stanie jego zdrowia, w tym objawów alergii,
  – zaniechania posyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, a po zakończeniu odbycia kwarantanny rodzic zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi oświadczenie, iż wszyscy domownicy zostali wyleczeni i pozostają zdrowi. W przypadku pozyskania przez pracownika szkoły informacji, że uczeń przebywa w szkole, dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz, w razie potrzeby, prosi o pomoc policję.
 1. Rodzic ma zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 2. Dziecko nie może zabierać do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów.
 3. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, aby unikało dotykania oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem, nie podawało ręki na powitanie, zachowywało dystans społeczny wobec dzieci i dorosłych.
 4. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.
 5. Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania telefonu z placówki.
 6. Na wezwanie rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka  ze szkoły.

§4

                      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Pracownicy obsługi sprzątają pomieszczenia oraz w miarę potrzeb dezynfekują ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, wyłączniki) i powierzchnie płaskie (blaty w salach, poręcze – oparcia krzeseł) oraz toalety (czynności te wpisują w kartę monitoringu). W przypadku użycia przyborów do ćwiczeń wykorzystywanych podczas zajęć należy je dezynfekować po każdorazowym użyciu. Nauczyciel jest zobowiązany do zgłaszania tego pracownikowi obsługi.
 2. Wszyscy pracownicy korzystający z sali informatycznej , po skończonej lekcji dezynfekują klawiatury.
 3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby czynności te wykonywali uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 4. Sekretarz Szkoły prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, wykonywanych przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i klawiatur, włączników.             
 5. Przy wejściach  głównym i bocznym znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda  osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 6. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych. 
 7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wydawanie środków do dezynfekcji oraz pracownicy korzystający z nich są zobowiązani  do zapoznania się z zaleceniami producenta  i zachowania wszelkich zalecanych środków ostrożności.
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (plakaty).
 9. Zużyte środki ochrony wyrzucane są do zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.
 10. Pracownicy z objawami choroby nie mogą prowadzić zajęć i zobowiązani są do skorzystania z konsultacji medycznej.

 § 5 

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19, powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się
  do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.
 2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną w celu ustalenia dalszego postępowania.

 § 6 

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.
 2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców  dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

 § 7

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”).
 2. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 3. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 8 

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

 § 9

Pozostałe regulacje

 1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e -maila oraz strony internetowej szkoły.
 2. Przy wejściu do szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.